Tryggare Sverige Find Us on Facebook Follow Us on Twitter Find Us on Flickr Find Us on Youtube Bookmark & Share Subscribe to Feed

Justitiedepartementet

Brottsoffermyndigheten

 • nyBrottsoffermyndigheten på Barnrättsdagarna 2020, Örebro
  Brottsoffermyndigheten medverkar som utställare och med en föreläsning på Barnrättsdagarna den 23-24 november 2020. Föreläsningen har titeln Barn som bevittnar brott – ett steg framåt med en ny lagstiftning?.-- Delivered by Feed43 service
  - 3 hours ago, 2020-09-19 15:34 -
 • nyRiva hinder, en föreläsningsserie om våld i nära relationer
  Välkommen till Riva hinder, en utbildningsserie om våld i nära relationer som arrangeras för femte året i rad. Riva hinder vänder sig till dig som möter personer med funktionsnedsättning i ditt yrke eller i ditt ideella arbete.-- Delivered by…
  - 3 hours ago, 2020-09-19 15:34 -
 • nySista ansökningsdag till Brottsofferfonden hösten 2020
  Den 1 oktober 2020 är sista ansökningsdag för att söka projektmedel för brottsofferinriktad verksamhet från Brottsofferfonden i höstens ansökningsomgång. Bidrag kan sökas av forskare, ideella organisationer samt offentliga och privata verks…
  - 3 hours ago, 2020-09-19 15:34 -
 • nyWebbsändning om barn och ungas utsatthet för våld, 25 september 2020
  Brottsoffermyndigheten webbsänder föreläsningar om barn och ungas utsatthet för våld fredag den 25 september 2020.-- Delivered by Feed43 service
  - 3 hours ago, 2020-09-19 15:34 -
 • nyViktimologisk forskarkonferens 2020 ställs in
  Årets viktimologiska forskarkonferens som skulle anordnas den 5 november i Stockholm flyttas till 2021.-- Delivered by Feed43 service
  - 3 hours ago, 2020-09-19 15:34 -
 • nyWebbsändning om barn och ungas utsatthet för våld, september 2020
  Brottsoffermyndigheten webbsänder föreläsningar om barn och ungas utsatthet för våld fredag den 4 september 2020.-- Delivered by Feed43 service
  - 3 hours ago, 2020-09-19 15:34 -
 • nyÅrlig konferens i Västernorrland stärker samarbetet
  Sedan 20 år tillbaka är Brottsofferjouren Västernorrland med och arrangerar en samverkanskonferens i Sundsvall. Syftet med konferensen är att sprida kunskap om brottsofferfrågor och att stärka samarbetet mellan aktörer som stödjer brottsutsat…
  - 3 hours ago, 2020-09-19 15:34 -
 • nyVarning för bedrägerier
  Brottsoffermyndigheten varnar för bedragare som påstår att de ringer från Brottsoffermyndigheten. Bedragarna säger att de ska ge ersättning för bedrägerier som den uppringda har utsatts för. De kan dessutom ringa från ett telefonnummer som…
  - 3 hours ago, 2020-09-19 15:34 -
 • nyWebbplats om hot och hat översatt till engelska
  Brottsoffermyndigheten har översatt webbplatsen Tystna inte till engelska. På webbplatsen finns information till personer som deltar i samhällsdebatten och utsätts för hot och hat, till exempel journalister, politiskt förtroendevalda, författa…
  - 3 hours ago, 2020-09-19 15:34 -
 • nyBrottsoffermyndigheten ska förbereda insats om näthat
  Brottsoffermyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att förbereda en informationsinsats om näthat. Myndigheten ska analysera vilka behov som finns och hur en insats kan utformas för att nå ut brett till allmänheten.-- Delivered by Feed43 se…
  - 3 hours ago, 2020-09-19 15:34 -

Brottsförebyggande rådet

 • Minskning av anmälda brott i augusti
  Antalet anmälda brott i augusti 2020 var 3 procent lägre än i augusti förra året. Minskningen av antalet anmälda brott under mars, april och maj 2020 vändes i juni och juli 2020 till ökningar, vilket hängde samman med en kraftig ökning av a…
  - 2 days ago, 2020-09-17 07:30 -
 • Brott och ordningsstörningar förekommer på de flesta simhallar och bibliotek
  Brott och ordningsstörningar på simhallar och bibliotek skapar otrygghet för besökare och har negativa konsekvenser för personalens arbetsmiljö. Variationen är dock stor mellan verksamheter. Det framgår av den kartläggning som Brå har gjort…
  - 5 days ago, 2020-09-15 06:00 -
 • I fokus: Skjutningar och kriminella grupperingar

  - 10 days ago, 2020-09-09 08:44 -
 • Brå får i uppdrag att studera våld i nära relationer bland unga
  Regeringen ger Brå i uppdrag att studera vilka åtgärder som kan vidtas för att motverka våld i nära relationer bland unga. I uppdraget ingår också att övergripande sammanställa vad forskningen säger om orsakerna bakom sådant våld.
  - 16 days ago, 2020-09-03 06:57 -
 • Fortsatt ökning av anmälda brott trots pandemin
  Antalet anmälda brott i juli 2020 har ökat med 6 procent, jämfört med i juli förra året. Minskningen av antalet anmälda brott under mars, april och maj 2020 – jämfört med motsvarande månader 2019 – vändes i juni 2020 till en ökning, s…
  - 37 days ago, 2020-08-13 07:30 -
 • Ökning av anmälda brott i juni, trots pandemin
  Antalet anmälda brott i juni 2020 har ökat med 3 procent, jämfört med i juni förra året. Minskningen av antalet anmälda brott under mars, april och maj 2020, jämfört med motsvarande månader 2019, vändes till en ökning i juni 2020.
  - 72 days ago, 2020-07-09 07:32 -
 • Flickor får oftare åtalsunderlåtelse
  Bland ungdomar får flickor åtalsunderlåtelse i högre utsträckning än pojkar när de lagförs. I en kortanalys från Brå undersöks om åklagare behandlar pojkar och flickor lika.
  - 81 days ago, 2020-07-01 06:30 -
 • Fyra av tio gärningspersoner vid dödligt våld har haft kontakt med psykiatrin
  Det är cirka sju gånger vanligare att gärnings­personer vid dödligt våld har haft kontakt med psykiatrin än vad det är för befolkningen som helhet. Det är särskilt vanligt med psykisk ohälsa när det dödliga våldet har riktats mot någo…
  - 82 days ago, 2020-06-30 06:00 -
 • Kommunala skillnader i brottsförebyggande arbete
  Det brottsförebyggande arbetet tenderar att vara mer strukturerat i kommuner och stadsdelar med högre nivå av självrapporterad utsatthet för brott. Det visar en ny kortanalys från Brå.
  - 88 days ago, 2020-06-24 06:30 -
 • LOV 3§-områden: Minskad brottslighet och ökad trygghet?
  I Gamlestaden i Göteborg har man under en längre tid haft problem med narkotikarelaterad brottslighet. När otryggheten och antalet incidenter kopplade till missbruk och narkotikahandel ökade i stadsdelen beslutade man att agera och ansökte om LO…
  - 89 days ago, 2020-06-22 09:10 -

Polisen

  Åklagarmyndigheten

   Sveriges Domstolar

   • nyHäktningar för förberedelse till mord m.m.
    Tingsrätten har under gårdagen och idag häktat sex personer för bl.a. förberedelse till mord och allmänfarlig ödeläggelse, grovt brott. Brotten ska ha begåtts under våren 2020 i Stockholmsområdet. Sedan tidigare är ytterligare en person h…
    - 1 day ago, 2020-09-18 11:57 -
   • Begäran om förhandsavgörande från EU-domstolen i mål om överprövning av avtals giltighet
    Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen avseende tolkningen av bestämmelserna i upphandlingsdirektivet om när en ny leverantör kan inträda i den ursprungliga leverantörens ställe utan att…
    - 2 days ago, 2020-09-17 12:54 -
   • Regeringens utnämningar
    Regeringen har den 17 september 2020 utnämnt:
    - 2 days ago, 2020-09-17 09:22 -
   • Prövningstillstånd meddelat i mål om bevissäkring
    Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller tillämpningen av reglerna om bevissäkring avseende handlingar som är lagrade i en molntjänst (Mål nr 655-20, Kammarrätten i Sundsvall…
    - 2 days ago, 2020-09-17 09:22 -
   • Kommun har gjort sig skyldig till rättsstridigt tvång
    Malmö tingsrätt har i dag förpliktat Vellinge kommun att betala skadestånd till två fastighetsägare i Höllviken efter att kommunen tvingat dem att gratis lämna ifrån sig mark till kommunen.
    - 2 days ago, 2020-09-17 09:00 -
   • Casinomålet
    Det s.k. Casino-målet, B 1187-20, där ett mycket stort antal personer runt om i landet dömts av Uppsala tingsrätt för bedrägeri- och penningtvättsbrott avslutades i dag i Svea hovrätt.
    - 3 days ago, 2020-09-16 14:42 -
   • Huvudförhandling om grovt narkotikabrott i Vårberg inleds
    Åklagare har idag väckt åtal vid Södertörns tingsrätt mot 23 personer i ett mål som rör grovt narkotikabrott, människohandel m.m. begånget bl.a. i Vårberg. Huvudförhandling påbörjas den 22 september 2020 och beräknas pågå fram till j…
    - 3 days ago, 2020-09-16 10:59 -
   • Dom från Migrationsöverdomstolen
    En utlänning som utvisats på livstid av allmän domstol behöver inte utvisas även av Migrationsverket.
    - 3 days ago, 2020-09-16 06:47 -
   • Nytt på domarbloggen!
    På grund av tidigare tekniska problem och svårigheter att läsa de två senaste veckornas blogginlägg publicerar vi dem nu på nytt.
    - 4 days ago, 2020-09-15 14:34 -
   • Remissvar
    Remissvar avseende Energimarknadsinspektionens promemoria Lokaliseringssignaler i elnätstariffer
    - 4 days ago, 2020-09-15 13:33 -

   Socialstyrelsen

    Sveriges Kommuner och Landsting

    • nyInför statsbidragsprincipen och frikommunförsök
     SKR uppmanar regeringen att införa statsbidragsprincip, frikommunförsök och studieskuldavskrivning. SKR anser däremot att Kommunutredningen hamnar fel i analysen av kommunsammanslagningar.
     - 1 day ago, 2020-09-18 09:32 -
    • nyNära vård - en nödvändig fokusförskjutning
     SKR är positiva till de flesta förslagen i utredningen om Nära vård och den fokusförskjutning som förslaget pekar ut. Det är nu angeläget med en gemensam nationell strategi med regeringen.
     - 1 day ago, 2020-09-18 08:47 -
    • SKR välkomnar införande av kommunakut
     Regeringen föreslår att en kommundelegation införs dit kommuner och regioner kan få tillfällig hjälp med finanserna. SKR anser att det är ett bra sätt stödja vid strukturella problem.
     - 2 days ago, 2020-09-17 07:05 -
    • Ny rapport belyser vikten av ett lokalt självstyre
     I pandemins spår ropar vissa efter mer statlig styrning, fast det snarare behövs mindre detaljstyrning för en effektiv välfärd som fullt ut nyttjar självstyrets potential.
     - 4 days ago, 2020-09-15 15:26 -
    • Nationellt besöksförbud på särskilda boenden upphör
     Besöksförbudet som infördes i april har varit ett av verktygen för att minska smittspridningen på särskilda boenden. SKR anser att det inte längre behövs på nationell nivå.
     - 4 days ago, 2020-09-15 13:54 -
    • Två extra miljarder till kollektivtrafiken räcker inte
     Kollektivtrafiken i hela landet är hårt drabbad och behöver extra stöd såväl i år som nästa år. Behovet är avsevärt större än de två miljarder kronor som regeringen beslutat om idag.
     - 5 days ago, 2020-09-14 12:50 -
    • Behövs bättre stöd för de längst från arbetsmarknaden
     Regeringen tillsätter en utredning av ekonomiskt bistånd. Det är bra. Men SKR ser att det behövs ett bredare grepp i översynen. Individer långtifrån arbetsmarknaden behöver bättre stöd.
     - 8 days ago, 2020-09-11 12:59 -
    • Viktigt besked om statligt stöd till kultursektorn
     Regeringen har beviljat ett stödpaket på 1,5 miljarder kr till kultursektorn under 2020. SKR välkomnar beskedet som nödvändigt och betydelsefullt för en sektor som drabbats hårt av pandemin.
     - 10 days ago, 2020-09-09 15:57 -
    • Välkommet tillskott till välfärden 2021
     Ett tillskott på nära 20 miljarder kronor föreslås till kommuner och regioner för 2021. SKR välkomnar välfärdssatsningarna, men saknar ersättning för förlorade intäkter i kollektivtrafiken.
     - 12 days ago, 2020-09-07 09:03 -
    • Myndigheternas förslag är inte tillräckliga
     Kommunbehovet saknas i Skolverkets förslag till hur skolmyndigheterna ska få tillgång till nödvändig information för sin verksamhet. Snabbt agerande krävs för framtiden och övergångsperioden
     - 15 days ago, 2020-09-04 14:39 -