Tryggare Sverige Find Us on Facebook Follow Us on Twitter Find Us on Flickr Find Us on Youtube Bookmark & Share Subscribe to Feed

Justitiedepartementet

Brottsoffermyndigheten

  Brottsförebyggande rådet

  • Grov fridskränkning mot barn
   Endast fyra procent av anmälningarna om grov fridskränkning mot barn 2019 ledde till att någon blev fälld för brottet. Detta trots att polis och åklagare ofta lade ner stora resurser på att utreda. Det framgår av en rapport från Brottsföreb…
   - 5 days ago, 2023-06-01 06:00 -
  • Lagföring, kriminalvård och återfall i brott
   Under 2022 skedde en stor ökning av antalet personer som dömts till fängelse, men som istället fick avtjäna straffet i häkte. Även den utdömda fängelsetiden har ökat. Det visar ny statistik över kriminalvård och lagförda som Brå publice…
   - 6 days ago, 2023-05-31 06:00 -
  • Fler avtjänar fängelsedom i häkte
   Under 2022 skedde en stor ökning av antalet personer som dömts till fängelse, men som istället fick avtjäna straffet i häkte. Även den utdömda fängelsetiden har ökat. Det visar ny statistik över kriminalvård och lagförda som Brå publice…
   - 6 days ago, 2023-05-31 06:00 -
  • Uppföljning av sluta skjut
   Malmö var först i Sverige med att implementera gruppvåldsintervention (GVI), som är en strategi för att reducera grovt våld i kriminella miljöer. I Malmö har arbetet gått under namnet Sluta skjut. Nu har Malmö universitet utvärderat strate…
   - 7 days ago, 2023-05-30 04:00 -
  • Slutlig brottsstatistik 2022 – Misstänkta personer och handlagda brottsmisstankar
   Nu publiceras den slutliga statistiken över misstänkta personer och handlagda brottsmisstankar för 2022. Här redovisas ett urval av statistiken.
   - 33 days ago, 2023-05-04 06:00 -
  • Har du upplevt hot eller hat för att du är same?
   Brottsförebyggande rådet (Brå) har fått ett regeringsuppdrag där vi ska ta fram en rapport om kränkningar, hot, våld och annat hat som drabbar samer som lever i Sverige.
   - 47 days ago, 2023-04-19 12:16 -
  • Brå får i uppdrag att studera otillåten påverkan som utövas av systemhotande aktörer och grupperingar
   Brå får i uppdrag av regeringen att studera otillåten påverkan som utövas av systemhotande aktörer och grupperingar i Sverige mot enskilda förtroendevalda, politiska partier och beslutande församlingar på alla nivåer
   - 48 days ago, 2023-04-18 15:14 -
  • Ny lag ger kommunerna ansvar för brottsförebyggande arbete
   Riksdagen har beslutat om en ny lag om kommunalt ansvar för det brottsförebyggande arbetet. Lagen säger bland annat att kommunerna ska ta fram en lägesbild över brottsligheten. Genom att följa den nya lagen ges kommunerna goda möjligheter att…
   - 54 days ago, 2023-04-12 14:35 -
  • Slutlig brottsstatistik 2022
   Nu publiceras den slutliga statistiken för 2022 över anmälda brott, handlagda brott samt konstaterade fall av dödligt våld. Här hittar du ett urval av statistiken.
   - 68 days ago, 2023-03-30 06:00 -
  • 116 fall av dödligt våld under 2022
   Dödligt våld med användning av skjutvapen, ökade under 2022 jämfört med 2021. Samtidigt minskade övrigt dödligt våld, och då särskilt dödligt våld i en parrelation. Bland polisregionerna har Syd haft den största ökningen under 2022 jä…
   - 68 days ago, 2023-03-30 06:00 -

  Polisen

   Åklagarmyndigheten

    Sveriges Domstolar

    Socialstyrelsen

     Sveriges Kommuner och Landsting