Tryggare Sverige Find Us on Facebook Follow Us on Twitter Find Us on Flickr Find Us on Youtube Bookmark & Share Subscribe to Feed

Justitiedepartementet

Brottsoffermyndigheten

  Brottsförebyggande rådet

  • Huskurage gör fler benägna att agera vid oro för våld
   Den våldspreventiva metoden Huskurage har under 2020 införts i tre stadsdelar i Gävle kommun. Högskolan i Gävle har processutvärderat implementeringen av insatsen som bland annat visar att samverkan, engagemang och kommunikation är viktigt. Sa…
   - 25 days ago, 2022-05-04 08:15 -
  • Statistik över brottsmålsprocessen
   I dag publicerar Brå statistiken över handläggningen av brott och brottsmisstankar genom brottmålsprocessen – från registrering till beslut i åtalsfrågan.
   - 25 days ago, 2022-05-04 07:30 -
  • Arbetet mot sexköpsbrott behöver förbättras
   Polisens arbete mot sexköpsbrott med vuxna säljare är idag inriktat mot så kallade eskortsidor. Arbetet behöver breddas till att omfatta även andra arenor. När det är barn som utnyttjas genom köp av sexuella handlingar behöver polisen och s…
   - 30 days ago, 2022-04-29 05:00 -
  • Slutlig brottsstatistik 2021 – Misstänkta personer och handlagda brottsmisstankar
   Nu publiceras den slutliga statistiken över misstänkta personer och handlagda brottsmisstankar för 2021. Här redovisas ett urval av statistiken.
   - 31 days ago, 2022-04-28 07:30 -
  • Brå får i uppdrag att studera hur unga involveras i kriminella nätverk
   Regeringen ger Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag att studera hur barn och unga involveras i och utnyttjas av kriminella nätverk.
   - 36 days ago, 2022-04-22 15:23 -
  • Kommunerna förbereds för nytt brottsförebyggande uppdrag på Brås konferens
   Den kommande lagstiftningen om kommuners ansvar att förebygga brott, som förväntas träda i kraft 2023, präglar Brottsförebyggande rådets årliga konferens om brottsförebyggande arbete. Den 7–8 april samlas drygt 1 000 av landets brottsföre…
   - 54 days ago, 2022-04-05 05:00 -
  • Slutlig brottsstatistik 2021
   Nu publiceras den slutliga statistiken för 2021 över handlagda brott, anmälda brott samt konstaterade fall av dödligt våld. Här hittar du ett urval av statistiken.
   - 59 days ago, 2022-03-31 07:30 -
  • Färre fall av dödligt våld under 2021
   Totalt sett minskade det dödliga våldet under 2021 jämfört med 2020. Främst var det färre fall av dödligt våld mot män utan användning av skjutvapen. Det var även färre fall av dödligt våld mot kvinnor med användning av skjutvape…
   - 59 days ago, 2022-03-31 07:30 -
  • Kommuner och regioner saknar ofta metoder för att upptäcka allvarlig välfärdsbrottslighet
   Kommuner och regioner köper sedan 1990-talet in allt mer välfärdstjänster från företag och föreningar, och en del av utbetalningarna hamnar i fel händer. De kontrollsystem som finns missar ofta den grova brottsligheten. Tillståndsplikt och b…
   - 65 days ago, 2022-03-25 07:04 -
  • Brå får i uppdrag att utveckla stödet till utsatta områden
   Brottsförebyggande rådet (Brå) får i uppdrag att utveckla det brottförebyggande arbetet i kommuner med utsatta områden, exempelvis insatser för att förebygga och motverka nyrekrytering till kriminella gäng och nätverk.
   - 72 days ago, 2022-03-17 15:42 -

  Polisen

   Åklagarmyndigheten

    Sveriges Domstolar

    Socialstyrelsen

     Sveriges Kommuner och Landsting